2019-10-03
Жин : 75.5кг ( -2,500гр ) Бүсэлхий : 80.0

2019-10-04
Жин : 73.0кг ( -900гр ) Бүсэлхий : 81.0

2019-10-05
Жин : 72.1кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 80.0

2019-10-06
Жин : 71.8кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 78.0

2019-10-07
Жин : 71.5кг ( -700гр ) Бүсэлхий : 79.0

2019-10-08
Жин : 70.8кг ( +1 ) Бүсэлхий : 79.0

2019-10-09
Жин : 71.8кг ( -800гр ) Бүсэлхий : 80.0

2019-10-10
Жин : 71.0кг ( +0 ) Бүсэлхий : 89.0

2019-10-12
Жин : 71.0кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 78.0

2019-10-13
Жин : 70.6кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 78.0

2019-10-15
Жин : 70.1кг ( -1,300гр ) Бүсэлхий : 78.0

2019-10-24
Жин : 68.8кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-31
Жин : 68.7кг ( -3,200гр ) Бүсэлхий : 81.0

2019-12-09
Жин : 65.5кг ( +0 ) Бүсэлхий : 74.0