2019-08-26
Жин : 67.5кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 97.0

2019-08-27
Жин : 66.9кг ( -800гр ) Бүсэлхий : 93.0

2019-08-28
Жин : 66.1кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 90.0

2019-08-29
Жин : 65.5кг ( -1,400гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-08-30
Жин : 64.1кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 89.0

2019-08-31
Жин : 63.6кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-09-01
Жин : 63.1кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-09-02
Жин : 62.6кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 88.0

2019-09-03
Жин : 62.2кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 87.0

2019-09-04
Жин : 62.1кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 86.0

2019-09-05
Жин : 61.7кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 85.0

2019-09-06
Жин : 61.2кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 84.0

2019-09-07
Жин : 61.1кг ( +1 ) Бүсэлхий : 83.0

2019-09-08
Жин : 62.2кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 82.0

2019-09-09
Жин : 61.6кг ( +100 ) Бүсэлхий : 82.0

2019-09-10
Жин : 61.7кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 81.0

2019-09-11
Жин : 61.2кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 80.0

2019-09-12
Жин : 61.1кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 80.0

2019-09-13
Жин : 60.9кг ( +0 ) Бүсэлхий : 79.0

2019-09-14
Жин : 60.9кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 79.0

2019-09-15
Жин : 60.5кг ( +100 ) Бүсэлхий : 79.0

2019-09-16
Жин : 60.6кг ( +0 ) Бүсэлхий : 79.0

2019-09-17
Жин : 60.6кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 79.0

2019-09-18
Жин : 60.3кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 79.0

2019-09-19
Жин : 60.1кг ( +0 ) Бүсэлхий : 78.0

2019-09-20
Жин : 60.1кг ( +300 ) Бүсэлхий : 78.0

2019-09-21
Жин : 60.4кг ( +0 ) Бүсэлхий : 78.0

2019-09-22
Жин : 60.4кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-23
Жин : 60.3кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-24
Жин : 60.1кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-25
Жин : 60.0кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-26
Жин : 59.9кг ( -900гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-27
Жин : 59.0кг ( +200 ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-28
Жин : 59.2кг ( +400 ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-29
Жин : 59.6кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-09-30
Жин : 59.4кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-01
Жин : 59.3кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-02
Жин : 59.2кг ( +0 ) Бүсэлхий : 78.0

2019-10-03
Жин : 59.2кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-04
Жин : 58.9кг ( +100 ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-05
Жин : 59.0кг ( -700гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-06
Жин : 58.3кг ( -1,000гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-08
Жин : 57.3кг ( +0 ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-09
Жин : 57.3кг ( +100 ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-10
Жин : 57.4кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-11
Жин : 56.8кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-12
Жин : 56.7кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 77.0

2019-10-13
Жин : 56.2кг ( +0 ) Бүсэлхий : 76.0

2019-10-14
Жин : 56.2кг ( +0 ) Бүсэлхий : 76.0