2019-09-26
Жин : 66.7кг ( -800гр ) Бүсэлхий : 100.0

2019-09-27
Жин : 65.9кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 100.0

2019-09-29
Жин : 65.3кг ( -500гр ) Бүсэлхий : 102.0

2019-09-30
Жин : 64.8кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 101.0

2019-10-01
Жин : 64.6кг ( -800гр ) Бүсэлхий : 100.0

2019-10-02
Жин : 63.8кг ( -200гр ) Бүсэлхий : 99.0

2019-10-03
Жин : 63.6кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 99.0

2019-10-04
Жин : 63.2кг ( +500 ) Бүсэлхий : 99.0

2019-10-06
Жин : 63.7кг ( -600гр ) Бүсэлхий : 99.0

2019-10-07
Жин : 63.1кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 99.0

2019-10-08
Жин : 62.8кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 99.0

2019-10-09
Жин : 62.4кг ( +0 ) Бүсэлхий : 97.0

2019-10-10
Жин : 62.4кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 98.0

2019-10-11
Жин : 62.0кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 99.0

2019-10-12
Жин : 61.9кг ( +0 ) Бүсэлхий : 99.0