2019-09-24
Жин : 85.0кг ( +100 ) Бүсэлхий : 112.0

2019-09-25
Жин : 85.1кг ( -1,100гр ) Бүсэлхий : 112.0

2019-09-26
Жин : 84.0кг ( -1,000гр ) Бүсэлхий : 112.0

2019-09-27
Жин : 83.0кг ( +0 ) Бүсэлхий : 112.0

2019-09-28
Жин : 83.0кг ( +900 ) Бүсэлхий : 112.0

2019-09-29
Жин : 83.9кг ( -1,200гр ) Бүсэлхий : 113.0

2019-09-30
Жин : 82.7кг ( -900гр ) Бүсэлхий : 110.0

2019-10-01
Жин : 81.8кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 110.0

2019-10-02
Жин : 81.7кг ( +0 ) Бүсэлхий : 110.0

2019-10-03
Жин : 81.7кг ( +0 ) Бүсэлхий : 108.0

2019-10-04
Жин : 81.7кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 110.0

2019-10-05
Жин : 81.4кг ( +1 ) Бүсэлхий : 109.0

2019-10-06
Жин : 82.6кг ( +0 ) Бүсэлхий : 112.0

2019-10-07
Жин : 82.6кг ( +0 ) Бүсэлхий : 112.0

2019-10-08
Жин : 82.6кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 110.0

2019-10-09
Жин : 82.5кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 109.0

2019-10-10
Жин : 82.1кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 109.0

2019-10-11
Жин : 82.0кг ( +0 ) Бүсэлхий : 109.0

2019-10-13
Жин : 82.0кг ( -3,000гр ) Бүсэлхий : 109.0

2019-10-15
Жин : 79.0кг ( +1 ) Бүсэлхий : 110.0

2019-10-16
Жин : 80.3кг ( -1,000гр ) Бүсэлхий : 109.0

2019-10-17
Жин : 79.3кг ( -300гр ) Бүсэлхий : 108.0

2019-10-18
Жин : 79.0кг ( +1 ) Бүсэлхий : 110.0

2019-10-21
Жин : 80.3кг ( -100гр ) Бүсэлхий : 108.0

2019-10-22
Жин : 80.2кг ( +1 ) Бүсэлхий : 108.0

2019-10-26
Жин : 81.7кг ( -400гр ) Бүсэлхий : 109.0

2019-10-31
Жин : 81.3кг ( +0 ) Бүсэлхий : 109.0